Example: stock market

ZAK16008 S CTZ-HT-SJSL-fA 2800 - nucem.sk

A Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry 3 V ukážke nájdeme aj básnické prívlastky. V básni môžeme nájsť aj priamu reč. Báseň má štyri strofy a šestnásť veršov.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Text of ZAK16008 S CTZ-HT-SJSL-fA 2800 - nucem.sk

K DTESTU2800TESTOV FORMAMeno:Priezvisko:Test zo slovensk ho jazyka a slovenskej literat ryCeloslovensk testovanie iakov 9. ro n ka Z T9-2017A N CEM, Bratislava 2017Mil iaci, m te pred sebou test zo slovensk ho jazyka a slovenskej literat ry. Test obsahuje 3 uk ky a 20 testov ch loh. Svoje odpovede si vyzna te priamo do testu, n sledne ich prep te do odpove ov ho h rka. Ka d spr vna odpove bude hodnoten 1 bodom. Hodnoten bud len odpovede spr vne zap san v odpove ovom h rku. Ka d uk ku a lohu si pozorne pre tajte. Na vypracovanie testu m te 50 min t. Prajeme v m ve a N CEM, Bratislava 2017Na uk ku 1 sa vz ahuj lohy 01 05autor bol na koncerte svojej dc najrad ej po vala mysl na bud cnos svojej dc ivote n s akaj len sam dobr uk ky vypl va, e01Uk ka 1 Dc rke ZdrojLENKO, J.: Dc rke. In.: PETR KOV , D.: Liter rna v chova pre 7. ro n k Z a 2. ro n k gymn zi s osemro n m t diom, Zdru enie EDUCO, 2011, s. 18., ISBN ko l sky a nehy v o iach m , e ka dou vecou b va o aren .A ke mi hr , ke hudbou Beethovenacel n byt a po strop nap a ,ke v not ch, zvu n ch ako hrk lky,i tvoje mal detsk srdce bije,ja spoza z clon ka dej mel diena tvoju cestu h ad m do dia ou a nezabl , i ke cesta t raz bude priama a raz k ukat ,raz p jde slncom a raz cez v chricu. ivot neplynie ako sladk sen,m v ry, blesky ako majster zvl dne jeho kl v b sni ospevuje jedine n hudobn talent svojej milovanej dc loveka ivotom nie je v dy ahk , niekedy sa vyskytn aj prek rodine ka d r d po va odch dza a l i sa s dc tvrdenie je pravdiv na z klade uk ky?023ATest zo slovensk ho jazyka a slovenskej literat ryV uk ke n jdeme aj b snick pr b sni m eme n js aj priamu re .B se m tyri strofy a estn s ver uk ky je lyrickoepick b se .m s visl city dial kon v dy mo nos o uk ke je pravdiv ?Lyrick b se 0305zdrobneninazosobnenieprirovnaniemeta foraBCDAKtor z b snick ch prostriedkov sa nach dza v nasleduj com ver i? ivot neplynie ako sladk sen,...04A4 N CEM, Bratislava 2017Na uk ku 2 sa vz ahuj lohy 06 10matkaotecstar mamastar otecBCDAKto by s hlasil s pr chodom mal ho ps ka do rodiny na z klade uk ky?06Uk ka 2 Aj ja chcem psa! Mami, k pi mi psa? priv tala som mamu po pr chode z pr ce. Pros m? mama vyvalila o i, ako keby pred sebou zbadala mimozem ana. Psa? Sem. V iadnom pr pade! rozhodne pokr tila hlavou. Mami, ale ja psa nutne potrebujem! nedala som sa. Povie mi na o? Aby som sa mala o koho stara , odpovedala som presved sa zarazene odml ala. Po chv li si vzdychla. Vie , ak m me cel rodina na zvierat n zor. Mysl m, e to nie je dobr n pad. Na to som nepovedala ni . Tuho som rozm ala, o urobi , a hne mi to aj napadlo. Utekala som za tatkom. Tati? o keby sme mali ps ka? o pros m? tatko bol tak prekvapen , e zabudol zavrie sta. Mali by sme ps ka a ja by som sa o starala. Tatko sa na m a zvl tne u krnul. Tak toto ti, mil ik, babka nedovol . Neexistuje! Dovol , nedovol ... , zahryzla som si do pery. Babka bola naozaj tvrd m orie ve eri som svoju prosbu vytiahla znovu. Ja by som ve mi chcela ps ka, vzdychla som si nahlas. Nikto to v ak neza ul, lebo sa o omsi rozpr vali. Ja by som ve mi chcela ps ka, vzdychla som hlasnej ie a dospel spozorneli. V ne? prekvapil ma dedko s smevom. A vie , e aj ja? Na to zabudnite! vyhl sila babka. Pes v tomto dome nikdy nebol a ani nebude! ZdrojFUTOV , G.: Dokonal Kl ra, Bratislava: SPN Mlad let , s. r. o., 2014, s. 17., ISBN zo slovensk ho jazyka a slovenskej literat rysitu ciu a ko vyrie pad ahko zvl m r chlo objasn enie je jednoduch .v odbornej u liter rnej detskej encyklop u ebnici biol , iarka, ot znik iarka, bodka, v kri n k vodzovky, bodka, v kri n kbodka, ot znik, vodzovkyBBBCCCDDDAAASlovn spojenie je naozaj tvrd m orie kom znamen , eS uk kou sa m ete stretn Ktor interpunk n znamienka sa nach dzaj v predposlednej vete uk ky?080910Cel rodina u d vno t ila po malom ps z rodiny nedovol ma v dome d len rodiny s hlasil s pr chodom ps by rada mala na starosti mal tvrdenie vypl va z uk ky?07 N CEM, Bratislava 2017A6Uk ka 3 Svetov v stava TitanicO v staveTitanic bol vo svojej dobe najv ou osobnou transatlantickou lo ou sveta, ktor mala by vizitkou technickej revol cie. Bola ur en na prevoz cestuj cich a po ty medzi Eur pou a Severnou Amerikou. Pr ve ve k transatlantick lode symbolizovali ve kolep rozvoj techniky a n stup nov ch technol gi . Titanic v ak stroskotal vo vod ch Atlantiku u po as svojej prvej plavby d a 15. apr la 1912. V tento osudn de zomrelo viac ako 1 500 os pr beh TitanicuD tum: 12. 08. 2015 06. 12. 2015Miesto konania: Incheba Expo Bratislava, v pavil noch A2 a D2Prev dzkov doba: denne Pondelok nede a: hPokladnica na v stave sa zatv ra o hVstupn ( TUDENT je osoba, ktor sa preuk e tudentsk m preukazom alebo potvrden m o n v teve koly.)V stava Titanic dokonale a pravdivo zobrazuje historick s vislosti, spolo ensk a politick situ ciu na Slovensku a vo svete na za iatku 20. storo te stovky origin lnych artefaktov! S ria expon tov, ktor boli s as ou vybavenia lode, kusy n bytku, porcel n a osobn predmety cestuj aka dokonalej rekon trukcii kaj t, strojovne alebo jed lne vd chnete atmosf ru prepychu a technick ho pokroku tohto fascinuj ceho pte s nami na palubu (umelo vyroben ) predmet [cit. 2015-9-10] Z didaktick ch d vodov bol text upraven INDIVIDU LNE VSTUPN Dospel tudenti/Seniori(nad 65 rokov)Die a(6 14 rokov)Rodinn vstupn (2 dospel a 3 deti do 14 rokov)Z P-SSKUPINOV VSTUPN koly 10 a viac os b(pedagogick sprievod zdarma)Po Pia14 10 9 31 9 8 So Ne16 14 10 36 10 10 v stava je otvoren :12. 8. 2015 6. 12. 2015Pondelok Nede a(poklad a sa zatv ra o ) zo slovensk ho jazyka a slovenskej literat ryZ uk ky vypl va, eKtor tvrdenie je pravdiv na z klade uk ky?Ak m sp sobom je vytvoren slovo tudentsk ?v stavu m eme nav t vi po as cel ho sa potopila za iatkom minul ho storo stava je realizovan mimo hlavn ho palube sa nach dza iba zariadenie sa potopil a po nieko k ch plavb v kend s l stky lacnej ie ako po as t d bola ur en hlavne na prevoz osobn ch vec ud .Star udia a tuduj ci zaplatia za vstupn viac ako mskracovan modvodzovan m pomocou predponyodvodzovan m pomocou pr ponyBBBCCCDDDAAA111215V uk ke n jdemeotv raciu dobu pokladnice. daj o po te n v tevn ciu o kontaktnej ciu o e-mailovej sa naz va sviatok, ktor oslavujeme v de ukon enia v stavy? tedr de Mikul BA14Ve k nocAdventDCNa uk ku 3 sa vz ahuj lohy 11 15 N CEM, Bratislava 2017A8KONIEC TESTUV ktorej mo nosti s iba trojslabi n slov ?Ktor z dvoj c nepatr k sebe?Ktor mo nos nie je pravdiv pre tvar slovesa rozhodli sa ? sna, dc rine, riekaniekedy, neubudlo, drah iestrieborne, vzne en , obrysysm to n , h adia, zachovan pripravovan pr davn menopr padne z meno pravidlo podstatn menoprid va slovesoBBBCCDDAAA191820 n slonedokonav as3. osobaDDCC lohy 16 20To je ale kr sne! To je ale chutn , m am! Uveden veta pod a obsahu jePod iarknut slovo v uvedenej vete je

Related search queries